Menu Zamknij

Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy prowadzony jest pod adresem www.autocheme.pl i należy do firmy MASTERPLUS Sebastian Ugrynowicz. Jest częścią prowadzonej działalności produkcyjno – dystrybucyjnej pod tą samą nazwą. Firma zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Działalność prowadzona jest pod adresem ul. Krokusowa 57, 63-004 Tulce oraz na obszarze całego kraju i Europy.  NIP: 782-221-15-02, REGON: 634570554, numer telefonu: +48 728-249-012.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klient to przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964. (Dz.U. Nr 16. poz. 93 z późn. zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, wpisany do odpowiedniego rejestru (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz posiadający numer NIP i REGON.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.autocheme.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad i dopuszczone do legalnego obrotu handlowego w Polsce oraz Europie.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Do każdego produktu podane są ceny netto oraz brutto w walucie polskich złotych.

2. Zamówienia na wszystkie produkty z oferty mogą być przyjmowane poprzez formularz zamówienia oraz za                 pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 1. W wypadku gdy podane przez Klienta dane są niekompletne lub niewystarczające, nie zawierają między innymi danych Klienta, adresu wysyłki, formy i rodzaju płatności i dostawy, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt ten będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 2. Na każdy dokonany zakup Klient otrzymuje dokument w postaci faktury VAT. Faktura ta standardowo wysyłana jest drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta fakturę możemy przesłać drogą pocztową. Wówczas Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Faktura VAT stanowi podstawę złożenia reklamacji.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, dostępnego po wybraniu produktów.
 4. Przesłane do Sprzedającego zamówienie należy potwierdzić klikając link zwrotny w e-mailu otrzymanym ze sklepu po dokonaniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia dokonanych zakupów Sprzedający ma prawo skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji dokonanych zakupów i potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację tego zamówienia – w tym siły wyższej. Wówczas Sprzedający zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Klienta. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata rzeczowa i finansowa.
 6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub własnym środkiem transportu. Na życzenie istnieje możliwość osobistego odbioru towaru przez Klienta w siedzibie firmy Masterplus.
 7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 8. Koszty przesyłki są pokrywane każdorazowo przez Klienta. Dostawy towaru w granicach administracyjnych miasta Poznania mogą być realizowane bezpłatnie niezależnie od wartości dokonanych zakupów.
 9. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania należy sporządzić protokół reklamacyjny i odmówić odbioru przesyłki.

13. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej i ilościowej, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego      powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego. Sposób powiadomienia Sprzedającego określony jest na stronie sklepu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Dane te są wykorzystywane do realizacji umów sprzedaży, zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania.
 3.  Klient przekazuje wszystkie swoje dane dobrowolnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sporów organem rozstrzygającym jest Sąd właściwy dla siedziby firmy Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu w przypadkach zmian ustaw regulujących prawa i obowiązki konsumenta, zmian warunków dostawy i płatności.